Təkamül yanılqısı

Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır

Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır. Buna görə də o, elmi mübarizə ilə məhv edilməlidir. Bunun yolu isə insanlara məsuliyyətsiz  heyvan növü olmadıqlarını, Allah tərəfindən yaradıldıqlarını, axirətdə etdikləri əməllərdən hesab verməli olan fərdlər olduqları izah edilməlidir.

Darvinizmin yalanlarına görə həyat mübarizələrdən ibarətdir. Həyatda qala bilmək üçün bu mübarizədən qalib çıxmaq, yəni var gücü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bəşəriyyət tarixinin münaqişələrdən ibarət olduğunu və inkişafın yalnız bununla mümkün olduğunu iddia edən kommunizm və faşizm öz əsasını darvinizmin bu əsassız iddialarından götürmüşdür.

Günahsız insanları öldürən, problemləri zor tətbiq edərək həll ediləcəyini düşünən, mübarizənin qaçılmaz olduğuna inanan separatçı terrorizm də darvinizmdən ilham alır. Darvinizm separatçı terrorizmin sanki qidasıdır. Bu zəhərli qida artdıqda, yəni darvinist iddialar dəstəklənib gündəmdə tutulduqda separatçı terrorizm daha da güclənir. Sona çatdıqdan sonra, yəni darvinizmin yalanları elmi cəhətdən ifşa olunduqda separatçı terrorizm də sona çatar.

Təkamül nəzəriyyəsi irəli sürüldükdən qısa bir müddət sonra biologiya və paleontologiya kimi elm sahələrinin hüdudlarını aşaraq insan münasibətlərindən tarixin açıqlanmasına, siyasətdən cəmiyyət həyatına qədər bir çox sahəyə təsir edə bilmişdir. Xüsusilə, darvinizmin "təbiətin mübarizə  yeri olduğu" iddia etdiyi yalan məlumat cəmiyyətlərə tətbiq olunduqda

 - Hitlerin üstün irq yaratmaq cəhdinə,

 - Marksın "Bəşəriyyət tarixi sinfi münaqişələrin tarixidir" uydurmasına,

 - Maonun milyonlarla insanı heyvan növü hesab edib ağlasığmaz vəhşiliklər törətməsinə,

 - Mussolininin "müharibə insan enerjisini ən yüksək səviyyəyə çatdırır" iddiasına,

 - Kapitalizmin "güclülərin zəifləri əzərək daha da güclənmələrini" nəzərdə tutmasına,

 - Stalinin qəddar əmək düşərgələrinə,

 - Üçüncü dünya ölkələrinin imperialist ölkələr tərəfindən  istismar edilmələrinə, insanlığa sığmayan rəftarlara məruz qalmalarına

ELMİ DON GEYİNDİRİLMİŞDİR.

Darvinizm vəhşiliyi öz istədiyi kimi qanuniləşdirir

Kommunizm və faşizm bəşəriyyətin düşmənidir. Qırıb-dağıtmağı, insanlara qorxu, narahatlıq, əzablar yaşatmağı, öz ölkəsinin ordusuna, polisinə hücum etməyi, günahsızları göz qırpmadan öldürməyi əmr edir. Kommunist və faşist rejimlərə hakim olan psixologiya eynidir. Bu sistemdə şəfqət, vicdan kimi hisslər tamamilə məhv edilir. Cəmiyyətlər vəhşi heyvanların yaşamaq və qidalanmaq üçün döyüşdükləri mübarizə meydanlarına çevrilir. Vəhşi heyvan qida və məskən əldə etmək üçün necə ki, var gücü ilə mübarizə aparırsa, insanlar da eyni şəkildə "heyvanlar" kimi davranmağa məcbur edilir. Çünki Darvinin yalanı onlara, əslində, heyvan olduqlarını və heyvanlar həyat üçün necə mübarizə aparırlarsa, onların də elə davranmalı  olduqlarını öyrədir.

Təkamülçü P. J. Darlinqton “Evolution For Naturalists” (Təbiətşünaslar üçün təkamül”) adlı kitabında vəhşiliyin təbiət qanunu olduğuna və hətta bunun qanuni hesab edilməsinin vacib olduğunu belə bildirir:

”Eqoizm və vəhşilik daxilən gələn təbii bir şeydir, ən qədim atamızdan bizə miras qalmışdır… Deməli, vəhşilik insanlar üçün normaldır, təkamülün bir məhsuludur.”1

Bu etirafından da aydın olur ki, Darvinin təkamül nəzəriyyəsindən qaynaqlanan ideologiyaların digər insanları heyvan hesab etməsi, onlara bu cür münasibət göstərməsi, zülm etməsi, onların fikrincə, çox təbii haldır. Çünki bu insan  darvinist ideologiyanı mənimsəyərək bir Yaradıcının olduğunu, dünyada yaşamaq  məqsədini və axirətdə dünyada etdiklərinə görə Allah qarşısında hesab verəcəyini unudur. Bununla da Allah qorxusunu itirən hər insan kimi yalnız öz mənfəətlərini düşünən eqoist, mərhəmətsiz, zalım, qatil bir şəxsə çevrilir.

Kommunizm darvinist  ideologiyadır

Kommunizm iki alman mütəfəkkiri Karl Marks və Fridrix Engels tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu iki  şəxs bəşəriyyət  tarixinin ilk çağlarından bəri mövcud olan materialist zehniyyəti "dialektika" adı altında yeni üsulla izah etməyə çalışdı. Dialektika ümumi mənada kainatdakı bütün inkişafların münaqişə sayəsində əldə edilməsini iddia edir. Marks və Engels bu fərziyəyə söykənib dünya tarixini yazmağa başladı. Marks bəşəriyyət tarixinin münaqişələrdən ibarət olduğunu, mövcud münaqişələrinin işçilər və kapitalistlər arasında baş verdiyini və yaxın gələcəkdə isə işçilərin qiyam qaldıracağını iddia edirdi.

Kommunizmin banilərinin ən diqqətçəkən xüsusiyyətləri isə hər materialist kimi Allah inancına düşmən mövqedə olmaları idi. Hər ikisi də qatı ateist olan Marks və Engels dini inancın ləğv edilməsini kommunizm baxımından zəruri hesab edirdilər. Amma daha geniş kütlələrə təsir edə bilmək üçün ideologiyalarına elmi don geyindirməli idilər. Məhz 20-ci əsrdə yaşanan hərc-mərcliyə, xaosa, kütləvi qırğınlara, qardaşı qardaşa qırdıran hərəkatlara  səbəb olan təhlükəli birlik meydana çıxdı. Darvinin “Növlərin Mənşəyi” adlı kitabında bildirdiyi təməl iddialar Marks və Engelsin axtardıqları izahlar idi. Darvin canlıların "həyat mübarizəsi" nəticəsində, yəni "dialektik münaqişə" yolu ilə yarandığımı iddia edirdi. Yaradılışı inkar edir, dini inancları rədd edirdi. Bu, Marks və Engels üçün böyük fürsət idi.

Darvinizm kommunizm üçün o qədər böyük əhəmiyyət daşıyırdı ki, Engels, Darvinin kitabı nəşr olunan kimi Marksa belə yazdı: "Hazırda kitabını oxuduğum Darvin bir sözlə möhtəşəmdir.” 2

Marks isə 19 dekabr 1860-cı il tarixdə Engelsə yazdığı cavabında belə deyirdi: "Bizim fikirlərimizin təbii tarixi təməlini ehtiva edən kitab məhz budur. " 3

Marks başqa bir sosialist dostu Lasalleyə 16 yanvar 1861-ci il tarixdə yazdığı məktubunda isə "Darvinin əsəri böyük əsərdir. Tarixdəki sinfi mübarizənin təbiət elmləri baxımından təməlini meydana gətirir."4 deyərək təkamül nəzəriyyəsinin kommunizm üçün mühüm olduğunu deyirdi.

Marks ən əsas olan əsəri “Das Kapital”ı Darvinə həsr edərək ona olan heyranlığını bildirmişdir. Kitabın almanca nəşrinə əl yazısı ilə belə yazmışdı:

"Çarls Darvinə əsl pərəstişkarı olan Karl Marksdan." 5

Engels Darvinə olan heyranlığını belə ifadə edirdi:

"Təbiət metafizik deyildir, dialektikdir. Bununla bağlı hər kəsdən əvvəl Çarls Darvinin adı xatırlanmalıdır." 6

Engels Darvini Marksa bərabər tutaraq tərifləyir və “Darvin necə ki, təbiətdəki təkamül qanununu kəşf edib, Marks isə bəşəriyyət tarixində təkamül qanununu kəşf etdi” deyirdi. 7

Marksizm-darvinizm əlaqəsi hazırda hər kəs tərəfindən qəbul edilən çox aşkar bir gerçəkdir. Karl Marksın həyatından bəhs edən kitablarda da bu əlaqədən tez-tez bəhs edilir. Məsələn, marksist kitabları nəşr edən Öncü nəşriyyatı tərəfindən verilən bir bioqrafiyada bu əlaqə belə təsvir edilir:

"Darvinizm -marksizm fəlsəfəsini dəstəkləyən, onu sübut edən və inkişaf etdirən bir sıra gerçəyi təqdim etdi. Darvinist fikirlərin yayılması cəmiyyətdə bütövlükdə marksist düşüncələrin xalq tərəfindən qavranılması üçün əlverişli zəmin yaratdı... Marks, Engels və Lenin Darvinin düşüncələrinə böyük dəyər verdilər, bunların daşıdığı elmi mövqeyə diqqət çəkdilər və  beləliklə də bu düşüncələrin yayılmasını sürətləndirdilər." 8

Darvinizmlə marksizm arasındakı bu güclü əlaqəni müasir təkamülçülər də etiraf edirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin dövrümüzdəki ən tanınmış müdafiəçilərinin biri olan bioloq Duqlas Futuyma (Douglas Futuyma) “Təkamül biologiyası”adlı kitabının ön sözündə belə yazırdı: "Marksın bəşəriyyət tarixini açıqlayan materialist nəzəriyyəsi ilə birlikdə Darvinin təkamül nəzəriyyəsi materializm zəminində böyük mərhələ idi." 9

Bolşevik inqilabının Lenindən sonrakı ən böyük qəhrəmanı hesab edilən Leon Trotski də Darvinə duyduğu heyranlığını bu sözlərlə ifadə etmişdi:

"Darvinin kəşfi  maddə sahəsində dialektikanın ən böyük zəfəri oldu." 10

Kommunist diktatorlardan Stalinin "Gənc nəsillərin zehinlərini yaradılış düşüncəsindən təmizləmək üçün onlara tək bir şeyi öyrətməliyik: Darvinin təlimlərini" 11 sözləri Çində on milyonlarla insanı qəddarcasına öldürən, bir o qədərini də aclığa məhkum edən Maonun "Çin sosializminin təməli Darvinə və təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır" 12 etirafı darvinizmin qan tökən marksist, leninist, maoçu fikirlərin yaranmasında böyük rolunun olduğunu göstərir.

Separatçı terrorizm darvinist təlqinlərlə qidalanır

Cənub-şərqdə illərdir davam edən separatçı fəaliyyətlərin arxasında marksist-leninist-kommunist ideologiya durur. Bu ideologiyanın təməli isə yuxarıda dəlilləri ilə təqdim edildiyi kimi darvinizmə söykənir. Separatçı terror təşkilatları terrorist kimi yetişdirəcəyi şəxslərə əvvəlcə dialektik materializm və bu fəlsəfənin təməli olan darvinizm təhsili verir. Darvinizm olmadan separatçı terrorizmin təşəkkül tapması qeyri-mümkündür. Aşkar məsələdir ki, darvinizmin insanların şüuraltına yeritdiyi "İnsan, mübarizə aparan heyvandır"  yalanı separatçı terrorizmin inkişaf etməsinə çox təsir edir. Darvinizm insanlara öz "ideologiyasını" və "qaydalarını" izah edir. Bu azğın ideologiyanın  mahiyyəti isə "özündən olmayanlarla mübarizə aparmaq"dır.

Həyatın münaqişələrlərdən ibarət olduğunu göstərən darvinist təlqinlər nəticəsində separatçı dəstələr körpələri, qocaları, günahsız insanları öldürürlər. Ordunu, polisi qətl edir və hər cür terror üsullarına əl atırlar.

Özlərini və digər insanları Allah`ın yaratdığı ruh, ağıl və vicdana sahib varlıqlar hesab etmədikləri üçün heyvanın heyvana etdiyini, bir-birlərinə və digər insanlara edirlər. Bu bəlanın bitməsi üçün bu vəhşiliyin əsas dayağı, yəni darvinizm məhv edilməlidir. Hər gün şəhidlər verilir, amma bir tərəfdən də rəsmi qaydada təkamülü insanlara çatdırmaq böyük səhvdir. Bu, terrorun təməl qaynağını bəsləmək deməkdir. Darvinizmin yalanları gənclərə izah edilmədikcə terrorun qarşısını almaq mümkün deyil. Darvinist təbliğatın və ona söykənən dialektik materializmin  təsirini məhv etmək üçün təxminən 150 ildir ki, dünyanı qana bulayan bu nəzəriyyənin əsassızlığını, saxtakarlıqlarını  müasir elmlə türk gənclərimizə öyrətməliyik.

Bu cür təhsil verməklə birlik və bərabərliyə əngəl olan ideologiyaların qarşısını  almaq olar.

Millətimizi darvinistlərin yalanlarına qarşı xəbərdar etmək və bu yalanın mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün aparılan fəaliyyətlər illərdir ki, materialistlərin hədəfi olmuşdur. Elmi mübarizəyə elmi cavab verilməlidır. Amma materialistlər sahib olduqları nəşriyyatlardan psixoloji mübarizənin hücum vasitəsi kimi istifadə edir, təkamül nəzəriyyəsinin darmadağın edilməsi barədə elmi nəşrlərə təhqir və böhtanlarla cavab verməyə çalışırlar. Materialistlər ara-keçid canlılara aid bircə fosil (daşlaşmış qalıqlar) belə irəli sürə bilməyiblər, Türkiyənin hər yerində davam edən “Yaradılış sərgiləri” qarşısında tamamilə səssizliyə qərq olublar.

Terror separatçı təşkilatların əvəzolunmaz vasitəsidir

Terror- əsası darvinizmə dayanan separatçı ideologiyaların məqsədlərinə çatmaları üçün istifadə etdikləri ən mühüm vasitədir. Kommunist liderlər terroru əvəzolunmaz silah kimi tərəfdarlarına tövsiyə edirdilər. Separatçı terrorist təşkilatların bütün qaydaları kommunist ideoloqlarının və liderlərinin fikirlərinə  əsaslanır. Bu liderlərdən biri olan Leninin terror təlimatları olduqca təəccüblüdür:

“Polisləri, əsgərləri, dövlət məmurlarını öldürmək, dövlət təşkilatlarında yanğınlar törətmək... Dövlətin xəzinələrindən pullar götürmək... İnqilabçı kommunist qüvvələr məğlubedilməz silahlı qüvvə kimi meydana çıxmalı, insanları öldürərək, bombalayaraq, binaları havaya uçuraraq qorxu mühiti yaratmalıdır. Bu şəkildə cəmiyyət üzərində kommunist diktatorluğunu qurmaq  hakimiyyətə çatmağımızın ən vacib ünsürlərindəndir.” 17            

Kommunizm və faşizmin dayaq nöqtəsi eynidir: Darvinizm

Yuxarıda bir neçə nümunəsini verdiyimiz kommunist liderlərin fikirləri darvinizmin kommunizm üçün nə qədər əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Eyni şəkildə faşist liderlərin fikirləri də faşizm üçün darvinizmin nə qədər əhəmiyyəti olduğunu göstərir. Faşist lider Adolf Hitler məşhur kitabı “Mübahisəm”də guya "Ari irqinə təbiət tərəfindən üstünlük verildiyini" iddia etmiş 18 , bu kitabın adını seçərkən də Darvinin" həyat mübarizəsi" fikrindən  ilham almışdır. 19

Hitler 1933-cü ildəki məşhur Nürnberg mitinqində isə "yüksək irqin aşağı irqləri idarə etdiyini, bunun təbiətdəki ən məntiqli qanun olduğu"  barədə darvinist fikrini dilə gətirmişdir. Məşhur təkamülçü Stefen Gey Quldun "Almaniyada darvinizmin müharibələrə  səbəb olduğu" şəklindəki təsbiti isə olduqca əhəmiyyətlidir. 20

Hitlerin ən böyük müttəfiqi olan Benito Mussolini isə 1935-ci ildə başlatdığı Efiopiya işğalını Darvinin irqçi fikirlərinə və həyat mübarizəsi anlayışına söykəyəcək, Britaniya İmperiyasının zəifləməsinin səbəbi kimi "təkamülün ən əsas gücü olan mübarizədən qaçmağa çalışdığına görədir" fikrini deyəcək qədər qatı darvinist idi.  21

Mussolini bir zamanlar redaktorluğunu etdiyi “Sinfi mübarizə” adlı jurnalın ilk sayında Marks və Darvindən "Keçən əsrin ən böyük iki mütəfəkkiri" deyə bəhs etmiş və darvinizmi tərifləmişdir.22

Göründüyü kimi, kommunizm və faşizm eyni materialist təmələ əsaslanan azğın ideologiyalardır. Bu ideologiyalara tərəfdarlar toplamaq üçün ilk atılan addım "İnsanın təbiətin və təsadüflərin məhsulu olan bir heyvan növü olması"  yalanlarını insanlara mənimsətməkdir. Darvinist təhsil verən cəmiyyətlərdə insanların bir hissəsi mənəvi və milli dəyərlərdən uzaqlaşdırılır. Belə cəmiyyətlərdə sədaqətin, şəfqətin və fədakarlığın heç bir mənası yoxdur. Gənclər bu təhsilin nəticəsində dünyada təsadüflər nəticəsində yarandıqlarını,  bir gün yox olub gedəcəklərini zənn edirlər. Onlar üçün din, ailə, millət, bayraq kimi müqəddəs anlayışlar heç bir məna ifadə etmir. Onlar üçün insan həyatı dəyərsizdir. Onlar rahatlıqla insan öldürə bilir, öldürdükləri insanların da heyvan olduqlarını düşündükləri üçün də vicdanları narahat olmur.

Darvinizm imperializmin də silahıdır

Darvinizm dünya imperializminin istifadə etdiyi silahdır. İmperialist ölkələr işğal etmək istədikləri ölkələrdə "5-ci kolon fəaliyyəti" ilə mənəvi gücü qırmağa səy göstərirlər  (Beşinci kolon- feli müdaxilə yolu ilə ələ keçirilə bilməyən bir kütləni və ya bir dövləti təbliğat, casusluq, təxribat və ya terrorla mənəvi təsir etməklə müdaxilə üçün münasib hala gətirmək və ya feli mübarizə əsnasında müharibəni daha asanlıqla qazanmaq üçün edilən hər cür mənəvi dağıdıcı işdir).  Bu fəaliyyətdə darvinizm baş rolda oynayır. Çünki darvinist təlimləri mənimsəyən cəmiyyətlər rahatlıqla imperialist dövlətlərin asılılığına düşürlər.

Osmanlı son dövrlərində məktəblərdə tədris olunan darvinist fikirlər nəticəsində öz gücünü itirmiş, cəmiyyəti bir yerdə tutan mənəvi dəyərləri olmayan idarəetmə nəticəsində də süqut etməyə başlamışdı.

İmperialistlər darvinist fikirləri "cəmiyyətləri parçalayıb vuruşdurmaq" üçün istifadə edirlər. Dünyanın bir çox ölkəsindəki faşist-kommunist düşərgələri "mübarizənin təbiətin  qanunu olduğunu" iddia edən darvinizmin məhsuludur. Bu təlqinlər inkişafın əsas şərti kimi göstərilir. Milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan darvinizmin "həyat mübarizə yeridir”, "inkişaf mübarizə yolu ilə qazanıla bilər" yalanları imperializmi də gücləndirir.

Darvinist üsullarla gücsüz vəziyyətə düşən müsəlman ölkələrinin imperialist qüvvələrin təsiri altına düşməsi danılmaz həqiqətdir. SSRİ dövründə müsəlman-türk dövlətlərinin uzun illər darvinist-kommunist əsarətin altında qalması bunu aşkar göstərir.

İmperializm, kommunizm və faşizmin gizli gücü olan masonlar isə ideologiyalarını dəstəkləyən darvinizmi  belə müdafiə edirlər:

“Bu gün artıq ən inkişaf etmiş ölkələrdən ən geridə qalan ölkələrədək tək etibarlı elmi qanun Darvinin və onun yolunu izləyənlərin elmidir.” 24

Gənclərini darvinist və materialist ideologiya ilə yetişdirən bəzi millətlər 150 ildir ki, kommunist, faşist və ya neonasist kimi tanınan təcavüzkar və mərhəmətsiz insanlar yetişdirirlər. Sonra da həmin insanların qan tökməsinin, dövlətinə və millətinə düşmən olmasının qarşısını ala bilmirlər. Bu ölkələrin ən böyük səhvi, əvvəlcə, darvinist təhsillə bu cinayətkarları yetişdirmək, sonra da onların qarşısını almaq üçün müxtəlif yollar axtarmaqdır.

Halbuki edilməli olan fəaliyyət aşkardır: Darvinizmin elmi mübarizə ilə ləğv edilməsi. Bunun yolu isə insanlara məsuliyyətsiz heyvan olmadıqlarını, Allah`ın yaratdığı, ruh sahibi olan, axirətdə etdiklərindən hesab verəcək insanlar olduqlarını izah etməkdir.

Zərərli ideologiyaların mənşəyi olan darvinizmin ifşa edilməsi ilə ortada yalnız bir həqiqət qalacaq: bütün insanları və kainatı Allah yaratmışdır. Bunu anlayan insanlar səmimi olaraq din əxlaqına yönələcəklər. İnsanların din əxlaqına yönəlməsi ilə dünyadakı çətinliklər, qırğınlar, bəlalar, ədalətsizliklər, yoxsulluqlar bitəcək, bolluq, bərəkət, rifah gələcəkdir.

Buna görə də bəşəriyyətə zərər verən hər batil fikir haqq olan, bəşəriyyətə əmin-amanlıq gətirən fikirlərlə məğlub edilməlidir. Yumruğa qarşı yumruqla cavab vermək, təcavüzkara qarşı təcavüzkar olmaq çıxış yolu deyil. Çıxış yolu bunları edənlərin fikirlərini çökdürmək və doğruları səbirlə və nəzakətlə onlara izah etməkdir.

Münaqişələrin, anarxiyanın, terrorun, qiyamların, zülmün, vəhşiliyin, mərhəmətsizliyin, məzlumları əzməyin həyatın qaçılmaz həqiqətləri olduğunu düşünənlər yanılırlar. İnsanlar arasında sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik, qardaşlıq, dostluq, səmimiyyət, insanpərvərlik, mehribanlıq, şəfqət, hörmət hissləri olmalıdır. Bu da ancaq darvinizmin fikri yolla məhv edilməsi və din əxlaqının hakim olması ilə mümkün ola bilər.

Müasir elm 1859-cu ildə Çarls Darvinin primitiv texniki imkanlarla və öz təxəyyülünün nəticəsi olaraq irəli sürdüyü nəzəriyyəni çürütmüşdür.

Nəzəriyyə irəli sürüldüyü gündən indiyə qədər keçən təxminən 150 ildə aparılan qazıntılarda 250 min növə aid, təxminən 100 milyon fosil (daşlaşmış qalıqlar) çıxarılmasına baxmayaraq, bunlardan heç biri Darvinin iddialarını dəstəkləməmişdir. Darvinin nəzəriyyəsinin sübutu üçün lazım olan keçid canlılara aid qalıqlar heç vaxt tapılmamışdır. Çünki belə canlılar, əslində, heç vaxt mövcud olmayıblar. Qarışqalardan ağaclara, yarasalardan köpək balıqlarına qədər müxtəlif növlərə aid milyon illik qalıqlar mövcuddur. Bunlar canlıların təkamül keçirmədiklərini qəti şəkildə sübut edən dəlillərdir.

Darvindən çox sonra yaranan biokimya, mikrobiologiya, bioriyaziyyat, molekulyar genetika kimi çoxsaylı elm sahələri canlılar aləminin təsadüfən yarana bilməyəcəyini və canlıların təkamül keçirmədiyini aşkar etmişdir.

Elm həyatın mənşəyində sonsuz sayda məlumat olduğunu, DNT-nin (insanın hər hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən, milyardlarla məlumatı özündə saxlayan molekul) sanki hərf-hərf yazılmış cildlərlə dolu ensiklopediyaya bənzədiyini, hüceyrənin "molekulyar maşınlar"dan meydana gəldiyini kəşf etmişdir. Sübut edilmişdir ki, bunlar təsadüflərlə və yavaş-yavaş inkişaf edərək yarana bilməzlər.

Bioriyaziyyat sahəsində aparılan hesablamalar həyatın bu kompleks quruluşunun təsadüflə yaranma ehtimalının "0" olduğunu sübut etmişdir. Tək bir zülalın belə təsadüflərlə yarana bilmə ehtimalını 1/10950( 10 üstü 950-də 1) olaraq hesablayan riyaziyyatçılar darvinizmə ən böyük zərbələrdən birini vurmuşdur.

Məlum olmuşdur ki, Darvinin təkamül mexanizmi olaraq tanıtdığı təbii seleksiyanın, əslində, təkamül iddiaları ilə bir əlaqəsi yoxdur. Uzun illər boyunca dənizdən quruya keçid hekayəsi üçün dəlil olaraq göstərilən Selekant (Coelecanth) adlı canlının müasir dövrdə hələ də yaşayan normal balıq növü olması məlum olmuş, quşların əcdadı kimi göstərilən Arxeopteriksin (Archæopteryx) keçid canlı olmayıb, nəsli kəsilmiş quş olması sübut edilmiş, at ardıcıllığı deyə tanıdılan qalıqların, əslində, atlarla heç bir əlaqəsinin olmaması, fərqli dövr və ərazilərdə yaşayıb nəsli kəsilmiş canlılara aid olması aşkar olmuş, insanın əcdadı olaraq göstərilən kəllələrin və sümük hissələrinin həqiqətdə "ya nəsli kəsilmiş meymunlara, ya da normal insanlara" aid olması sübut edilmiş, canlıların başqa canlılara çevrilməsi üçün təməl mexanizm olaraq göstərilən mutasiyaların canlılar üzərindəki təsirinin yalnız "xəstəlik və ya ölüm" olması, nəinki canlıları təkmilləşdirən, onları məhv edən funksiyasının olması aşkar edilmişdir. Burada sayılan bir çox həqiqətlər nəticəsində təkamül nəzəriyyəsi süqut etmişdir.

Bir insanın terrorist olması üçün əvvəlcə qarşısındakının insan olmadığına, mübarizənin təbiət qanunu olduğuna, öldürmənin məqbul olduğuna, heç kimə qarşı məsuliyyət daşımadığına inanması, yəni darvinist olması lazımdır. “İllər boyu şüursuz atomların bir yerə toplanaraq canlı həyatı yaratmış”, “insan da bir maddə yığını, hətta heyvan növüdür”, “mübarizə olmadan inkişaf olmaz” yalanları ilə yaşayan bir insana  sevgidən, insanpərvərlikdən, mərhəmətdən, sülhsevər olmaqdan bəhs etməyin heç bir mənası yoxdur. Yaxud da bu insanın "günahsız insanları qəddarlıqla necə qətlə yetirdiyini" sorğulamaq heç bir nəticə verməz. Bu insandan başqalarına hörmət bəsləməsini, qanunlara tabe olmasını, dövlətə itaət etməsini gözləmək də mənasızdır.

Kommunist separtçı terrorizm darvinizmdən qaynaqlanır. Terror ucbatından hər gün şəhidlər verilir. Buna baxmayaraq, bir tərəfdən də rəsmi qaydada təkamülü insanlara aşılamaq yanlış davranışdır. Bu, terrorun kökündən bəsləmək deməkdir. Darvinizm yalanları gənclərə izah edilmədiyi müddətcə terrorun qarşısını almaq mümkün deyil.

Türk düşmənçiliyinin təməli  darvinizmdir

Darvin insanların meymunabənzər canlılardan təkamülləşdiyini irəli sürərək insan irqlərinin təkamülün müxtəlif pillələrində iştirak etdiklərini, Avropa irqlərinin "inkişaf etmiş" irqlər olduğunu müdafiə etmiş, digər bir çox irqi isə "meymunabənzər xüsusiyyətlər daşıdıqlarını" iddia edərək alçaltmışdır. Darvinin aşağı irq olaraq müəyyən etdiklərinin arasında türk milləti də vardır. Darvin W. Grahama yazdığı məktubunda bu irqçi düşüncəsini belə ifadə etmişdir:

“Təbii seleksiyaya söykənən mübarizənin mədəniyyətin inkişafına sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda verdiyini  və verməkdə olduğunu sübut edə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa türklər tərəfindən işğal ediləndə Avropa millətləri nə qədər böyük risk altında qalmışdı. Amma artıq bu gün Avropanın türklər tərəfindən işğalı bizə nə qədər gülünc gəlir. Avropa irqləri olaraq bilinən mədəni irqlər həyat mübarizəsində türk barbarlarına qalib gəlmişlər. Dünyanın çox da uzaq olmayan gələcəyinə baxanda bu cür aşağı irqlərin çoxunun mədəniləşmiş yüksək irqlər tərəfindən məhv ediləcəyini görürəm.” 23

Darvinin bu cür sayıqlamalarının Avropada uzun müddət davam edən türk düşmənçiliyinin təməli olması bilinən həqiqətlərdən biridir. Müxtəlif Qərb ölkələrindəki neonasist və faşist qruplar türklərə qarşı apardığı qaralama kampaniyalarında Darvinin bu sayıqlamalarına dəstək olmuşlar. İnternetdəki müxtəlif neonasist saytlarda Darvinin "ari irqinin üstünlüyü" haqqındakı sözləri ilə yanaşı, türk milləti haqqındakı böhtanlar da vardır. Almaniyadakı türk soydaşlarımızı qətl edənlər, evlərinə, iş yerlərinə hücum edənlər Darvinin bu ağılsız və elmdənkənar fikirlərindən ilham almağa davam edirlər.

Türk milləti təkamül nəzəriyyəsinə qarşı öz münasibətini bildirmişdir!

Bəzi mətbuat orqanları müxtəlif vasitələrlə türk xalqını aldatmaq üçün var gücü ilə çalışır. Ağıllı türk milləti isə bu bəsit yalanlara sadəcə gülür. Artıq həqiqətlər aşkardır. Türkiyədə təkamül yalanının davam etməsi Allah`ın izni ilə qeyri-mümkündür.

Harun Yəhyanın təkamül nəzəriyyəsini təkzib edən əsərləri 1980-ci illərin ortalarından etibarən ölkənin hər yerində yayılmış, bu əsərlərdən yararlanaraq hazırlanan sənədli filmlər, səs kasetləri, məqalələr, xəbərlər və sayı 2000-i keçən konfranslarla türk xalqı təkamül yalanına qarşı məlumatlanmışdır. Belə ki, ABŞ-dakı Miçiqan Dövlət Universitetinin 34 ölkədə apardığı araşdırmaya görə Türkiyə təkamül nəzəriyyəsinin etibarsız olduğunu düşünənlərin ən az olduğu ölkəyə çevrilmişdir. “Science” jurnalında nəşr olunan və 1985–2004-cü illər arasındakı dövrü əhatə edən bu araşdırma Türkiyədə aparılan elmi işlərin nə qədər təsirli olduğunu və türk millətinin digər millətlərdən fərqini ortaya qoyan sübutdur. Cəmi 45000 səhifə və 30000 şəkildən ibarət olan Harun Yəhya külliyyatı içərisində təxminən 6000 səhifə və 4500 rəngli şəkildən ibarət olan təkamül yalanını ifşa edən kitablar nəzəriyyənin etibarsızlığını sübut etmiş və darvinizmə qarşı qazanılan bu qələbəyə Allah`ın izni ilə vasitəçi olmuşdur.

Qaynaqlar:

1- P.J. Darlington, Evolution for Naturalists, 1980, səh. 243-244
2- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, səh.527
3- Marx ve Engels, Mektuplar, səh.426
4- Marx Engels, Mektuplar,2-ci cild 2, səh.126
5- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), səh.85-87
6- Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol nəşrləri 1990, s.85
7- Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 1959, səh.348
8- Karl Marx Biyografi, Öncü nəşriyyatı, səh.368
9- Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, səh.3
10- Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993
11- Kent Hovind, The False Religion of Evolution
12- K. Menhert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt
13- Marx Engels Mektuplar, 2-ci cild, səh.126
14- Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Radio talk given in an Open University course on Darwin to Einstein: Historical Studies on Science and Belief, 1980
15- Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, səh.85
16- Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993
17- Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakkında, Homizuri G.P., Moskova, 2005
18- L.H. Gann, Adolf Hitler, The Complete Totalitarian, The Intercollagiate Review, Sonbahar 1985, səh.24
19- Ben Macintyre, Forgotten Fatherland, səh.28
20- Paul Humber, Hitler's Evolution vs Christian Resistance
21- Robert Clark, Darwin: Before and After, Grand Rapids International Press, Grand Rapids, MI, 1958. səh.115
22- Denis Mack Smith, Mussolini, s. 18
23- Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, 1-ci cild, 1888. New York:D. Appleton and Company, səh.285-286
24- Memar Sinan Jurnalı, say 80, səh.18 


2010-09-28 16:58:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."